กลับสู่หน้าหลัก
ความเป็นมา
แนวความคิด
คู่มือการจัดลำดับ
ฐานข้อมูล
ประเด็นสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
แผนผังเว็บไซด์
  แนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     แนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลากหลาย
  แนวคิด มีข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
  ปัจจัย  เช่น ลักษณะของปัญหา  พื้นที่ และ ประโยชน์ของการนำไปใช้ เป็นต้น  แนวคิดหลักในการ
  จัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ประกอบด้วย
 

         1) การจัดลำดับความสำคัญด้วยมูลค่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 

         2) การจัดลำดับความสำคัญด้วยการสำรวจทัศนคติของสังคม และ

 

         3) การจัดลำดับความสำคัญด้วยดัชนีสิ่งแวดล้อม

    โดยแต่ละวิธีมีหลักการพอสังเขป  ดังนี้
   
การจัดลำดับความสำคัญด้วยมูลค่าความเสียหายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การจัดลำดับความสำคัญด้วยมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวลด้อมเป็นการจัดลำดับที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นการที่ประชาชน
 
สามารถชี้นำทิศทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยการสะท้อนว่า
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้นประชาชนต้องแบกรับภาระมากน้อยเพียงใดในรูปของ
 
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าประชาชนตัดสินใจที่จะป้องกันตัวเอง จากปัญหา
 
มลพิษทางอากาศ    ด้วยการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการลดมลพิษทางอากาศมากกว่าที่จะ
 
ยอมเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกำจัดขยะ ก็หมายความว่าประชาชนในสังคมนี้  ให้ความสำคัญ
 
กับปัญหามลพิษทางอากาศมากกว่าปัญหาขยะ เป็นต้น
 
การจัดลำดับความสำคัญด้วยทัศนคติของสังคมต่อปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ด้วยการสำรวจทัศนคติของสังคมเป็นการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 
ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนในการชี้นำทิศทางการพัฒนาประเทศ การที่สังคมสามารถพัฒนา
 
ระบบการสำรวจทัศนคติของประชาชนเป็นระยะๆ จะทำให้ผู้บริหารประเทศมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
 
้ในการจัดทำแผนงาน เพื่อให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการ
   
การจัดลำดับความสำคัญด้วยดัชนีชี้วัดสภาวะสิ่งแวดล้อม
 
 
การจัดลำดับความสำคัญด้วยดัชนีชี้วัดสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีหนึ่ง ในการจัดลำดับ
 
ความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะสิ่งแวดล้อม
 
จะทำให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
 
ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งเกณฑ์สากลและ/หรือเกณฑ์ที่ใช้ในแต่ละประเทศเองก็ตาม  นอกจากนั้น
 
หากมีการรวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง
 
ของสภาพแวดล้อมด้วย  ตัวอย่างเช่น  หากพบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
 
อย่างต่อเนื่อง และยังมี สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศต่ำกว่าเป้าหมายที่ประเทศ
 
ไทยกำหนดไว้ ก็ย่อมหมายความว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้เป็นปัญหาที่มีความ
 
สำคัญเมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาน้ำเสียที่อาจมีแนวโนมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
 
ค่าดัชนียังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น
   
   
   
   
   
   
   
 
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย